Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle overeenkomsten tussen Van Dijck Mobility BV, (hierna te noemen: "verkoper") en een wederpartij (hierna te noemen: "koper"). Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.

1.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de verkoper, voor de uitvoering waarvan door de verkoper derden dienen te worden betrokken.

1.3. Wijzigingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen verkoper en koper zijn overeengekomen. Zij gelden alleen voor de overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

1.4. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en die van de koper, gelden deze algemene voorwaarden met uitdrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de verkoper.

1.5. De koper, met wie op basis van deze voorwaarden een overeenkomst is gesloten, stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de verkoper.

1.6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

1.7. Voor zover deze algemene voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

Artikel 2. Definities

2.1. In het kader van deze Algemene Voorwaarden:

   a. "Voorwaarden" betekent de hierin opgenomen standaard verkoopvoorwaarden en (tenzij de context anders vereist) schriftelijk overeengekomen bijzondere voorwaarden tussen de Koper en de Verkoper;

   b. "overeenkomst": de overeenkomst betreffende de koop en verkoop van goederen;

   c. "goederen" betekent de goederen (met inbegrip van elk deel van de goederen) die de verkoper moet leveren in overeenstemming met deze voorwaarden;

   d. "Verborgen gebrek": een gebrek dat redelijkerwijs pas door de koper kan worden ontdekt na afloop van de reclametermijn die geldt voor niet-verborgen gebreken;

   e. "werkdag": elke dag van de week die geen zaterdag, zondag of feestdag is;

   f. "schriftelijk": per brief, per e-mail of via de website www.timyocycle.com

Artikel 3. Bestellingen en specificaties

3.1. De Koper is er jegens de Verkoper verantwoordelijk voor dat de voorwaarden van elke bestelling (met inbegrip van eventuele specificaties) die door de Koper wordt verstrekt, nauwkeurig zijn en dat de Koper de Verkoper tijdig de nodige informatie verstrekt om de Verkoper in staat te stellen het contract uit te voeren in overeenstemming met de door de Koper gestelde voorwaarden.

3.2. De hoeveelheid, kwaliteit en beschrijving van elke specificatie voor de Goederen zijn deze die vermeld staan in de offerte van de Verkoper of de bestelling van de Koper (indien aanvaard door de Verkoper).

3.3. Indien de goederen moeten worden vervaardigd of een proces moet worden toegepast op de goederen door de verkoper in overeenstemming met een door de koper ingediende specificatie, zal de koper de verkoper vrijwaren van alle verliezen, schade, kosten (hoe dan ook genoemd) en uitgaven die worden toegeschreven aan of gemaakt door de verkoper bij de afwikkeling van een claim wegens inbreuk op enig octrooi, auteursrecht, ontwerp, handelsmerk of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van enige andere persoon als gevolg van het gebruik door de verkoper van de door de koper opgegeven specificaties.

3.4. Verkoper behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de specificaties van de goederen die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke of EG-vereisten of, indien de goederen moeten worden geleverd in overeenstemming met de specificaties van de verkoper, die de kwaliteit of prestaties niet wezenlijk beïnvloeden.

3.5. Geen enkele door Verkoper aanvaarde order mag door Koper worden geannuleerd, tenzij met schriftelijke toestemming van Verkoper en op voorwaarde dat Koper Verkoper volledig schadeloos stelt voor alle verliezen (inclusief winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle gebruikte arbeid en materialen), schade, kosten en uitgaven die Verkoper oploopt als gevolg van een annulering.

3.6. Niettegenstaande iets anders in deze voorwaarden, worden en blijven alle intellectuele eigendomsrechten op de goederen en alle informatie daarin, van welke aard dan ook en al dan niet registreerbaar (tenzij de goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de koper), eigendom van de verkoper en dientengevolge zal de koper al deze zaken te allen tijde vertrouwelijk houden en mag hij deze niet gebruiken voor enig doel zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.

3.7. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze voorwaarden worden de goederen geleverd met inachtneming van de normale toleranties die van tijd tot tijd van toepassing zijn.

Artikel 4. Overeenkomst

4.1. Alle door verkoper gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend voor verkoper, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Alle aanbiedingen worden gedaan onder voorbehoud van tussentijdse verkoop aan een derde en onder voorbehoud van groei van de te verkopen goederen.

4.2. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer de verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd en wanneer een eventueel overeengekomen betalingszekerheid, waaronder een onherroepelijke (geconfirmeerde) letter of credit (of vooruitbetaling), door de verkoper schriftelijk is geaccepteerd (de vooruitbetaling is ontvangen). Elke overeenkomst wordt door de verkoper aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de koper, uitsluitend ter beoordeling van (de kredietverzekeraar van) de verkoper, voldoende kredietwaardig blijkt voor de financiële nakoming van de overeenkomst.

4.3. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge toezeggingen door personeel van de verkoper of namens hem gedaan door zijn agenten of andere voor hem werkzame vertegenwoordigers, binden de verkoper pas vanaf het moment dat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.

4.4. Elk advies of aanbeveling gegeven door de verkoper of zijn werknemers of agenten aan de koper of zijn werknemers of agenten met betrekking tot de opslag, toepassing of het gebruik van de goederen, dat niet schriftelijk door de verkoper is bevestigd, is voor rekening en risico van de koper, en dienovereenkomstig is de verkoper niet aansprakelijk voor het opvolgen van een dergelijk mondeling advies of aanbeveling door de koper.

4.5. Elke typografische, schrijffout of andere fout of omissie in verkoopsliteratuur, offerte, aanvaarding van een aanbod, factuur of ander document of informatie uitgegeven door Verkoper kan worden gecorrigeerd zonder enige aansprakelijkheid van Verkoper.

Artikel 5. Prijzen

5.1. Alle prijzen voor de goederen zijn vastgesteld in de overeengekomen valuta (indien geen valuta is overeengekomen: in Euro), exclusief BTW, invoerrechten en andere belastingen, heffingen en/of rechten.

5.2. Indien een of meer van de kostenbepalende factoren een wijziging ondergaan na de orderbevestiging maar vóór de levering van de goederen, behoudt de verkoper zich het recht voor om de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

5.3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik vóór de levering de prijs van de Goederen te verhogen door de Koper hiervan op de hoogte te brengen, teneinde rekening te houden met een stijging van de kosten van de Verkoper ten gevolge van een wijziging van de leveringsdatum, de hoeveelheden of de specificaties van de Goederen, of een vertraging ten gevolge van de instructies van de Koper of het verzuim van de Koper om de Verkoper voldoende informatie of instructies te bezorgen.

5.4. Alle kosten van vervoer, verpakking, verzekering en controle (bijvoorbeeld door de douane) zijn voor rekening van de koper. Alle (buitenlandse) invoerrechten, heffingen en/of belastingen die verschuldigd zijn of zullen worden uit hoofde van de door verkoper met koper gesloten overeenkomst, zowel direct als indirect, zijn uitsluitend en volledig voor rekening van koper en mogen niet bij de aan verkoper verschuldigde bedragen worden opgeteld. in mindering worden gebracht.

5.5. Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat de prijs in een andere valuta is dan de euro, is de wisselkoers van de euro op de datum van de orderbevestiging van toepassing. 5.6. In geval van een niet voorzienbare verhoging van de kostprijs is verkoper gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande dat koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden in geval van een prijsverhoging van meer dan 10%.

Artikel 6. Levering

6.1. De levering van de goederen geschiedt door de verkoper, die de goederen bij de koper aflevert op een door partijen schriftelijk overeengekomen plaats. Tenzij schriftelijk anders bepaald, geschiedt levering Ex Works te Roosendaal, ook indien de verkoper het vervoer organiseert. Indien de goederen na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking en worden zij voor zijn rekening en risico opgeslagen. Kosten verbonden aan de opslag zullen aan de koper in rekening worden gebracht.

6.2. Indien de verkoper en de koper schriftelijk franco levering zijn overeengekomen, geldt het volgende: - goederen worden door de verkoper naar de overeengekomen plaats vervoerd op basis van volle vrachten;- indien de door de koper bestelde hoeveelheid goederen door de verkoper op minder dan een volle vracht wordt geschat, kan de desbetreffende levering slechts in een combinatiezending worden ingepland. Dit betekent dat de leveringsdatum en -tijd minder flexibel kunnen worden gepland en door de verkoper worden bepaald.

6.3. Leveringen waarbij de verkoper instaat voor het transport van de goederen gebeuren door middel van volle vrachten. Indien de koper zijn orders slechts gedeeltelijk afroept, waardoor een deelvracht ontstaat, is de verkoper gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de koper door te berekenen. Bestellingen die geen volle vrachten zijn, worden geleverd wanneer de combinatiemogelijkheid zich naar het oordeel van de verkoper voordoet.

6.4. In het geval van leveringen die door de verkoper zijn geregeld, is de koper verantwoordelijk voor het lossen op een professionele manier, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

6.5. Als de verkoper franco levert, is de maximale lostijd voor een volle lading 2 uur, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De lostijd voor deelleveringen wordt berekend naar rato van het aantal laadmeters. Bij overschrijding van deze lostijd of toevoeging van extra losadressen is verkoper gerechtigd de extra los/wachturen tegen kostprijs in rekening te brengen. Deze extra uren worden per uur extra in rekening gebracht, waarbij een gedeelte van een uur voor het hele uur telt.

6.6. Verpakkingsmateriaal wordt doorberekend aan de koper.

6.7. Hoewel de opgegeven levertijd zoveel mogelijk in acht zal worden genomen, geldt deze levertijd slechts bij benadering en kan deze nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Verkoper is ten aanzien van de levertijd eerst in verzuim nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld door koper, deze hem daarbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog binnen een redelijke termijn te leveren en verkoper hieraan geen gevolg heeft gegeven.

6.8. De overeengekomen levertijd gaat in zodra een overeenkomst is gesloten conform artikel 4.2.

6.9. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van te late levering.

6.10. Het niet (tijdig) nakomen van enige betalingsverplichting door de koper schort de leveringsverplichting van de verkoper op.

6.11. De verkoper behoudt zich het recht voor om de goederen in gedeelten te leveren, in welk geval de (betalings)voorwaarden beschreven in artikel 8 ook van toepassing zijn op elke deellevering. Indien de goederen in gedeelten worden geleverd, vormt elke levering een afzonderlijke overeenkomst. De koper is niet gerechtigd de overeenkomst als geheel te beschouwen indien de verkoper op grond van deze voorwaarden een deellevering niet toerekenbaar nakomt.

6.12. Verkoper behoudt zich het recht voor om tot tien procent meer of tien procent minder te leveren dan de werkelijk bestelde hoeveelheid en de geleverde hoeveelheid wordt geacht de bestelde hoeveelheid te zijn, met dien verstande dat de voor de goederen betaalde prijs pro rata zal worden aangepast aan de werkelijk geleverde hoeveelheid.

6.13. De Koper is verantwoordelijk voor de naleving van alle wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de invoer van de goederen in het land van de uiteindelijke bestemming en voor de betaling van alle verschuldigde heffingen.

Artikel 7. Risico-overdracht

7.1. De goederen zijn voor risico van de verkoper tot het moment van aflevering aan de koper, met inachtneming van het bepaalde in lid 2.

7.2. Het risico voor het verkochte artikel wordt overgedragen aan de koper:

- vanaf het moment van ontvangst door de koper op de locatie van de verkoper (Nederland);  

- vanaf het moment van levering aan het bedrijf van de koper, als is overeengekomen dat de verkoper het transport regelt;

- vanaf het moment van aflevering aan de koper op het vervoermiddel, indien is overeengekomen dat de koper voor het transport van de gekochte zaken zal zorgdragen;

- Als de verkoper op verzoek van de koper goederen aflevert op een overlaadplaats, zijn de goederen op deze plaats voor risico van de koper;

- of, indien de koper de goederen ten onrechte niet in ontvangst neemt, het tijdstip waarop de verkoper de levering van de goederen heeft aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient de betaling van de door de verkoper verkochte goederen te geschieden binnen 30 dagen na verzending in de overeengekomen valuta.

8.2. De datum van betaling is de datum waarop de verkoper de betaling heeft ontvangen. Contante betalingen kunnen alleen worden gedaan met toestemming van de verkoper aan een persoon die volgens het handelsregister bevoegd is om te vertegenwoordigen. Alleen de kwitantie van de verkoper geldt als bewijs van deze contante betalingen.

8.3. De koper is niet gerechtigd tot enige aftrek, opschorting of betalingskorting op grond van beweerdelijk gebrekkige levering of op grond van het feit dat de levering nog niet voltooid is of op grond van enige andere door de koper gepretendeerde vordering of aanspraak, en een beroep op verrekening is eveneens uitdrukkelijk uitgesloten. tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

8.4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de koper vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling nodig is. Verkoper is gerechtigd vanaf de vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties (artikel 6:119a BW) in rekening te brengen, terwijl tevens alle op de invordering vallende kosten voor rekening van koper zijn, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, de laatste à 20% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 1.500,00 [duizend vijfhonderd euro]. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die verband houden met het verhaalsonderzoek, de sommatie en ingebrekestelling, de activiteiten om tot een (minnelijke) schikking te komen, naast de verschotten en het honorarium van degene die door verkoper met de incasso is belast. Indien het faillissement van de koper wordt aangevraagd, is hij naast de hoofdsom en de buitengerechtelijke kosten en de contractuele rente ook de kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.

8.5. In het geval dat een bestelling in gedeelten wordt uitgevoerd, heeft de verkoper het recht om betaling te eisen voor de deelleveringen alvorens de andere deelleveringen te doen.

8.6. Het lossen kan niet worden betaald aan personen in dienst van de verkoper die daarvoor geen uitdrukkelijke toestemming hebben.

8.7. Verkoper is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen uit de koopovereenkomst wordt voldaan. De verkoper heeft het recht om van de koper een voorschot of vooruitbetaling te verlangen. De weigering van de koper om het voorschot of de vooruitbetaling te betalen of de verlangde zekerheid te stellen, geeft de verkoper het recht haar verplichtingen op te schorten en geeft haar het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van de door haar geleden schade.

8.8. De verkoper heeft het recht om, ondanks een andere bestemming van de betaling door de koper, betalingen eerst te verrekenen met oudere schulden. Als er al kosten en rente zijn ontstaan, worden eerst de (buitengerechtelijke) kosten verrekend met de betaling, dan de rente en pas daarna de hoofdsom.

Artikel 9. Annulering

9.1. De verkoper heeft het recht om een bestelling te annuleren als de koper op het moment van levering nog niet tijdig heeft voldaan aan zijn eerdere betalingsverplichtingen jegens de verkoper of jegens andere schuldeisers. De verkoper kan ook van dit recht gebruik maken als de informatie over de kredietwaardigheid van de koper door de verkoper als onvoldoende wordt beschouwd of als het voorschot niet is betaald of de vooruitbetaling niet heeft plaatsgevonden. In geval van annulering is de verkoper niet aansprakelijk jegens de koper, uit welke hoofde dan ook en voor welke schade dan ook.

9.2. Annulering van een bestelling door de koper is niet mogelijk. Indien de koper een bestelling desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, om welke reden dan ook, dan zal de verkoper dit slechts behoeven te accepteren indien de goederen nog niet ter verzending aan de vervoerder zijn afgegeven en mits de koper een annuleringsvergoeding betaalt gelijk aan 50% van de factuurwaarde van de geannuleerde goederen vermeerderd met BTW. In dat geval is de verkoper tevens gerechtigd alle tot dan toe gemaakte en te maken kosten (waaronder kosten van voorbereiding, verzorging, (afgebroken) transport, opslag etc.) in rekening te brengen, onverminderd het recht van de verkoper op vergoeding van winstderving en andere schade.

9.3. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Weigert de koper ze in ontvangst te nemen, dan is de verkoper gerechtigd deze goederen elders te verkopen en is de koper aansprakelijk voor het prijsverschil alsmede voor alle overige hieruit voor de verkoper voortvloeiende kosten, waaronder opslagkosten, transportkosten en overige hieruit voortvloeiende kosten.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

10.1. De eigendom van de door de verkoper geleverde goederen gaat niet eerder over op de koper dan na volledige betaling van alle door de verkoper gefactureerde bedragen (inclusief de kosten bedoeld in artikel 5.4.), inclusief eventuele rente, boete en kosten, alsmede van alle vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de verplichtingen van de koper uit hoofde van de koopovereenkomst of andere overeenkomsten, waaronder in ieder geval de vorderingen als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

10.2. Totdat de eigendom van de goederen overgaat op de koper, zal de koper de goederen houden als zaakwaarnemer en bewaarnemer van de verkoper en zal hij de goederen gescheiden houden van die van de koper en derden en naar behoren opslaan, beschermen en verzekeren en identificeren als afkomstig van de verkoper . Tot dan heeft de koper het recht om de goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf, maar moet hij aan de verkoper verantwoording afleggen over de opbrengsten uit de verkoop of anderszins van de goederen, materieel of immaterieel, met inbegrip van verzekeringsopbrengsten, en de koper moet al deze opbrengsten gescheiden houden van fondsen of eigendommen van de koper en derden en, in het geval van materiële opbrengsten, naar behoren opslaan, beschermen en verzekeren.

10.3 Indien de koper uit door de verkoper geleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, een nieuwe zaak vormt, handelt de koper namens de verkoper en houdt de koper de nieuwe zaak voor haar. De koper wordt pas eigenaar wanneer het eigendomsvoorbehoud vervalt.

10.4. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op de vorderingen die koper uit hoofde van doorlevering van zaken aan zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen. Voor zover de verkoper andere vorderingen op de koper heeft dan die bedoeld in artikel 10.1 en de verkoper goederen aan de koper heeft geleverd die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen, stelt de koper voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper zekerheid door vestiging van een bezitloos pandrecht op deze goederen. In alle voornoemde gevallen zal de koper op eerste verzoek van de verkoper een pandakte tekenen. De koper staat ervoor in dat hij bevoegd is de goederen te verpanden en dat op de goederen, buiten de rechten van de verkoper, geen pand- en/of beperkte rechten rusten.

10.5. Totdat de goederen zijn overgedragen aan de koper (en op voorwaarde dat de goederen nog steeds bestaan en niet zijn doorverkocht), is de verkoper te allen tijde gerechtigd van de koper te eisen dat deze de goederen aan de verkoper levert en, indien de koper dit niet onmiddellijk doet, de koper of een derde te betreden waar de goederen zijn opgeslagen en de goederen terug te nemen.

10.6. De Koper is niet gerechtigd om de goederen die zich nog in het bezit van de Verkoper bevinden te verpanden tot zekerheid voor enige schuld, maar als de Koper dit doet, worden alle gelden die de Koper aan de Verkoper verschuldigd is (onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel van de Verkoper) onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar.

Artikel 11. Ontbinding en opschorting

11.1. In geval de koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van aanvraag van surséance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van de koper, alsmede in geval van ontbinding of beëindiging van het bedrijf van de koper, indien het een vennootschap betreft, of wanneer zich een wijziging voordoet in haar ondernemingsvorm of in het bestuur van de vennootschap of in de inbreng van de activiteiten van de vennootschap, heeft de verkoper het recht om zonder ingebrekestelling en zonder verplichting tot schadevergoeding aan de koper de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst.

11.2. De vordering van verkoper met betrekking tot het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de schade als gevolg van de opschorting of ontbinding, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht - als zodanig mede te verstaan oproer, oorlog(sgevaar), mobilisatie, stakingen, weersomstandigheden, nalatigheid van leveranciers van verkoper, teeltmislukking, fytosanitaire beperkingen, virussen, natuurramp, staking, brand, in- en uitvoerbelemmeringen - dan wel in geval van andere omstandigheden, waardoor nakoming van de overeenkomst niet of niet tijdig van verkoper kan worden gevergd, heeft verkoper het recht te harer keuze, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden te zijn, door schriftelijke kennisgeving hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering van deze overeenkomst op te schorten tot het moment dat aan de overmachtsituatie een einde is gekomen.

12.2. Als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd door de verkoper, betaalt de koper de verkoopprijs van de geleverde goederen en de bijbehorende kosten (zie artikel 5.4.).

12.3. Voor zover de opgeschorte termijn (ingevolge lid 1) langer duurt dan twee maanden, heeft koper het recht de overeenkomst, voor zover verkoper nog niet heeft gepresteerd, te ontbinden nadat koper schriftelijk een redelijke termijn voor levering heeft gesteld en verkoper hieraan niet heeft voldaan. datum. In een dergelijk geval heeft de koper nimmer recht op enige vorm van (schade)vergoeding.

Artikel 13. Klachten

13.1. De koper is verplicht de goederen onmiddellijk bij aflevering te onderzoeken op zichtbare en/of direct waarneembare gebreken. Als gebreken worden aangemerkt alle gebreken die door middel van normale zintuiglijke waarneming of een eenvoudige steekproef kunnen worden geconstateerd. Voorts is de koper verplicht te onderzoeken of de geleverde goederen ook op andere punten in overeenstemming zijn met de bestelling. Indien er volgens de koper sprake is van een gebrek of non-conformiteit, zal de koper de vervoerder en de verkoper hiervan onmiddellijk binnen 8 dagen (na levering) schriftelijk in kennis stellen (zie verder paragraaf 3). Door niet te voldoen aan de inspectie- en meldingsplicht verliest de koper alle aanspraken jegens de verkoper. Gebreken die redelijkerwijs niet kunnen worden waargenomen bij levering,

13.2. Het recht op reclame vervalt in geval van - naar het oordeel van Verkoper - gebrekkige montage, onderhoud en/of bewerking van de goederen, waarbij Koper Verkoper volledig vrijwaart voor alle aanspraken van derden die hierdoor worden veroorzaakt.

13.3. Indien het aantal, de hoeveelheid en het gewicht van de geleverde zaken minder dan 10% afwijkt van hetgeen is overeengekomen, is de koper niettemin verplicht de geleverde zaken te accepteren. Voor niet leverbare soorten heeft de verkoper het recht om vergelijkbare en/of gelijkwaardige soorten, of in hogere of lagere dikte en/of afmetingen te leveren tegen een dienovereenkomstig hogere of lagere prijs. Een dergelijke levering zal niet als gebrekkig worden beschouwd.

13.4. Klachten met betrekking tot de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen dienen schriftelijk en uiterlijk binnen acht kalenderdagen na levering te worden ingediend. Niet behoorlijk ingediende reclames worden niet in behandeling genomen. Zodra deze termijn is overschreden, wordt de koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en worden reclames niet meer in behandeling genomen. De datum van de poststempel, fax of e-mail is bepalend voor de vraag of een klacht tijdig is ingediend.

13.5. De koper moet de betreffende goederen gescheiden van de andere goederen opslaan of planten om de goederen van de verkoper te kunnen blijven onderscheiden. Bovendien moet de koper de goederen met voldoende zorg behandelen en onderhouden.

13.6. De klacht moet een beschrijving van het gebrek bevatten en de verkoper moet op eerste verzoek in de gelegenheid worden gesteld de klacht te onderzoeken. De koper moet de verkoper in staat stellen om op zijn verzoek een inspectie van de betreffende goederen door een deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie te laten uitvoeren. Als de klacht door de expert gegrond wordt verklaard, zijn de kosten van de inspectie voor rekening van de verkoper. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de koper.

13.7. Het recht van reclame kan alleen worden uitgeoefend door de directe contractspartij van de verkoper. Het recht van reclame is niet overdraagbaar.

13.8. Elk recht van reclame vervalt indien de koper de door hem afgekeurde zaken niet met de nodige zorgvuldigheid heeft behandeld en onderhouden gedurende de periode dat zij zich bij hem bevinden.

13.9. Als de koper een tijdige en correcte klacht heeft ingediend bij de verkoper en deze de klacht heeft erkend, is de verkoper, naar eigen keuze, alleen verplicht om het ontbrekende artikel te leveren, de geleverde goederen te vervangen of een evenredig deel van de koopprijs terug te betalen. De verkoper moet een redelijke termijn worden gegund voor vervangende leveringen.

13.10. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting van de koper niet op, tenzij de verkoper schriftelijk heeft ingestemd met een dergelijke opschorting.

13.11. Het terugzenden van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper en kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1. Behoudens wettelijke aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen en behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van verkoper, is verkoper nimmer aansprakelijk voor enige directe schade geleden door koper.

14.2 Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade, milieuschade, schade wegens gederfde winst of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.3. Indien en voor zover, ondanks het bepaalde in lid 1 en 2, op verkoper enige aansprakelijkheid rust, uit welke hoofde dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan de netto factuurwaarde van de desbetreffende goederen exclusief BTW, met dien verstande dat verkoper maximaal en uitsluitend aansprakelijk is tot een totaalbedrag van maximaal € 10.000,00 [tienduizend euro].

14.4. De koper is verplicht zijn afnemers, indien nodig, te informeren over de juiste behandeling van de geleverde goederen. De koper is verplicht zijn afnemers in voorkomende gevallen te informeren over de gevaren die verbonden zijn aan de goederen.

14.5. De koper vrijwaart de verkoper tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade waarvoor de verkoper krachtens deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten


15.1. Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor die Verkoper heeft in verband met door Verkoper geleverde goederen.

Artikel 16. Algemeen


16.1. De verkoper kan zijn rechten en verplichtingen uit een overeenkomst zonder toestemming van de koper overdragen aan een derde. De koper kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst niet aan een derde overdragen zonder schriftelijke toestemming van de verkoper, die hieraan voorwaarden kan verbinden.
16.2. Kennisgevingen door een van de partijen aan de andere partij dienen schriftelijk aan die andere partij te worden gedaan op haar hoofdkantoor of hoofdvestiging of een ander adres dat op het relevante moment krachtens deze bepaling aan de gevende partij kan worden meegedeeld.
16.3. Geen verklaring van afstand door Verkoper van een schending van de Overeenkomst en/of Voorwaarden door Koper zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending van dezelfde of een andere bepaling.
16.4. Indien een bepaling van deze Voorwaarden door een bevoegde autoriteit ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en de rest van de bepaling in kwestie niet aangetast.
16.5. Incoterms betekent de Internationale Regels voor de Interpretatie van Handelstermen van de Internationale Kamer van Koophandel die van kracht zijn op het moment dat de Overeenkomst wordt aangegaan. Tenzij de context anders vereist, heeft elke term of uitdrukking die in de bepalingen van de Incoterms wordt gedefinieerd of een bepaalde betekenis krijgt, dezelfde betekenis in de overeenkomst, maar als er een conflict is tussen de bepalingen van de Incoterms en deze voorwaarden, dan alleen deze voorwaarden.

Artikel 17. Bevoegde rechtbank / Toepasselijk recht


17.1. Alle geschillen, ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.
17.2. Op alle aanbiedingen en offertes van verkoper, alsmede op alle tussen koper en verkoper gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.